ก้าวใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ในการต่อสู่กับความชรา และโรคที่เกิดจากความชรา
Mar28

ก้าวใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ในการต่อสู่กับความชรา และโรคที่เกิดจากความชรา

ความชรา (Aging) คือขบวนการต่อเนื่อง ที่มีตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดออกจากครรภ์มารดา เป็นขบวนการที่เป็นผลพวงหรือผลข้างเคียงของการมีชีวิต เป็นขบวนการที่เกิดจากการถูกทำลาย (Damage) ของร่างกาย ตั้งแต่ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับร่างกายโดยองค์รวม ในขบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายปกติ เป็นขบวนการที่ไม่ได้มีอันตรายมาตั้งแต่ต้น แต่จะส่งผลอันตรายชัดเจนขึ้น ในระยะเวลาที่ผ่านไปมากขึ้น เมื่อถึงจุดที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว...

Read More
หลักคิดในการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ
Nov28

หลักคิดในการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ

Aging-In-Place Design หมายถึง แนวทางการออกแบบสร้างที่อยู่อาศัย ให้ผู้สูงอายุในรูปแบบที่ ให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้ อย่าง ยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ต้องถูกส่งไปอยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง เช่น โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงคนชรา แบบ Day care หรือ Nursing home เป็นต้น โดยหลักการ จะออกแบบเน้นในเรื่อง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย หลักการ Aging-In-Place Design...

Read More
ความชราภาพในยุคดิจิตอล
Nov13

ความชราภาพในยุคดิจิตอล

Aging in the digital era: How new technology can impact care (ความชราภาพในยุคดิจิตอล: เทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีผลกระทบต่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรในอนาคต) เทคโนโลยีคืออะไร 1. เทคโนโลยี คือ การประยุกต์เอาความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการอุตสาหกรรมและทางเศรษฐกิจและแขนงอื่นๆใ นชีวิตมนุษย์ 2. เทคโนโลยี คือ ความรู้และทักษะต่างๆ ของมนุษย์ ที่มนุษย์นำมาใช้ในอุตสาหกรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ และชีวิตประจำวัน ดังนั้น เทคโนโลยีอาจจะเป็นได้ตั้งแต่...

Read More
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ จากช่วงแข็งแรง สู่ช่วงก่อนจากไป
Oct18

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ จากช่วงแข็งแรง สู่ช่วงก่อนจากไป

ชนิดต่างๆ ของการดูแลผู้สูงอายุ (10 ชนิด) 1. Community ฺBased Option การดูแลผู้สูงอายุชนิดนี้ หมายถึง การส่งการดูแล การบริการ ไปสู่ผู้สูงอายุที่ยังคงอยู่อาศัยในบ้าน และในชุมชนของตนเอง ยกตัวอย่าง เช่น การมีพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าไปเยี่ยมเยียน ดูแล ให้บริการต่างๆ ทั้งทางด้านสุขภาพ สุขอนามัย ด้านจิตใจ ฯลฯ แก่ผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นประจำ และสม่ำเสมอ 2. Geriatric Outpatient Clinic การดูแลผู้สูงอายุโดยการ เปิดคลินิกผู้ป่วยนอก...

Read More
แนวโน้ม อุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุ จากต่างประเทศ สู่ไทย
Oct18

แนวโน้ม อุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุ จากต่างประเทศ สู่ไทย

 1. สถานการณ์ในช่วงปัจจุบัน ของอุตสาหกรรม การดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของประชากร ทั้งในด้านจำนวนประชากร, สัดส่วนของประชากรในแต่ละช่วงอายุ และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น สภาพของสังคมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็อย่างหนึ่ง สภาพของสังคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (เรียกช่วงนี้ว่า Silent Generation) ก็อย่างหนึ่ง...

Read More