แนวทางในการที่จะพูดภาษาอื่นๆ ให้ได้ดี ภายใน 6 เดือน

นักวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์และจิตวิทยา Chris Lonsdale (ชาวนิวซีแลนด์) ได้บรรยายไว้ที่มหาวิทยาลัย Lingnan University ประเทศจีน เรื่องวิธีการและแนวทางในการที่จะสามารถพูดภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาของเรา ให้ได้ดีและคล่องแคล่วภายใน 6 เดือน โดยมีหลักการ 5 อย่างและ 7 ข้อปฏิบัติ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

5 หลักการ คือ

1. Focus on language content that is relevant to you.

คือให้ความสนใจที่เนื้อหาของภาษา ที่สำคัญและเกี่ยวพันธ์โดยตรงกับชีวิตคุณ สำคัญในแง่มุมของ

  • มีผลโดยตรง ต่อการอยู่รอดของเรา
  • มีผลโดยตรง ต่อเป้าหมายในชีวิตของเรา

2. Use your new language as a tool to communicate from the 1 first day

คือการให้เริ่มใช้ภาษาใหม่ โดยใช้มันเป็นภาษาในการสื่อสารเลย นับตั้งแต่วันแรก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดถูก หรือติดขัดใดๆ ต้องกล้าในการฝึกฝน จึงจะสามารถพัฒนาการใช้ภาษาใหม่ได้เร็ว

3. Language like physiological training not the accumulation of knowledge

ความหมายก็คือ การฝึกใช้ภาษาให้เสมือนการฝึกออกกำลังกาย การเล่นฟิตเนส จะได้ผลมากต้องฝึกบ่อยๆ ทำบ่อยๆ ไม่ใช่การสะสมความรู้ ให้ได้มากๆ แล้วจึงจะใช้ภาษาได้ดี

4. When you first understand the message you will unconsciously acquire the language

คือ ถ้าเราสื่อสารกับผู้อื่น เช่น เจ้าของภาษา ด้วยสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะการพูดออกไปอย่างผิดๆ ถูกๆ การแสดงท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า แล้วเราเข้าใจความหมายของการสื่อสาร ไม่ว่าเราจะเข้าใจในทุกประโยคหรือทุกคำที่เค้าพูดหรือไม่ก็ตาม ขณะนั้นคุณเริ่มรับรู้ภาษานั้นๆ เข้าไปสู่จิตใต้สำนึก ของคุณแล้วอย่างไม่รู้ตัว ไม่มากก็น้อย

5. Physiological state is matter

คือ ภาวะทางอารมณ์ความรู้สึก ที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษา ถ้าคุณอยู่ในภาวะเครียด ตื่นเต้น ประหม่า ตกใจ หงุดหงิด คุณจะเรียนรู้ภาษาได้ยากกว่า ช่วงที่คุณมีความสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด ไม่กังวล

7 การปฏิบัติ

คือ การฝึกฝนที่ควรทำบ่อยๆ 7 อย่าง ในการที่จะฝึกให้เป็นผู้ชำนาญ ในภาษาที่เรากำลังเรียนรู้

1. Listen a lot

คือ ฟังให้มาก ไม่จำเป็นต้องเข้าใจ ในทุกประโยคที่ได้ยิน ขณะที่ฟังเราจะได้เรียนรู้ภาษาทั้งในแง่คำศัพท์ สำเนียงภาษา จังหวะในการพูด และอารมณ์ เสียงสูงต่ำ การฟังเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญมากของการเรียนรู้ภาษา

2. Understand first before words

คือ ในการฟังภาษาในระยะเริ่มแรกของการเรียนรู้นั้น เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจ หรือรู้ความหมายของคำทุกคำ ที่ผู้พูดได้พูดออกมา แต่เราควรมุ่งเน้นที่จะเข้าใจ ผลโดยรวมของการสื่อสาร ถ้าเราเข้าใจความหมายที่เค้าสื่อออกมา เราจะเรียนรู้ภาษาไป ไม่มากก็น้อยอย่างไม่รู้ตัว แต่ถ้าเรามุ่งเน้นที่จะต้อง เข้าใจคำทุกคำที่ผู้พูดพูดออกมา แต่เมื่อเราทำไม่ได้ เราจะรู้สึกเครียด กังวล ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ภาษา

3. Start Mixing

คือ เริ่มเรียนรู้ ที่จะผสมผสานศัพท์ของภาษานั้น ภาษาเป็นเรื่องของการออกแบบ การสร้างสรรค์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างคำศัพท์ต่างๆ ออกมาเป็นประโยค เพื่อการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร ผู้ฝึกฝนต้องพยายามลองผิดลองถูกในการผสมผสานคำต่างๆ แล้วใช้ออกไป ไม่ต้องอายที่จะผิด เมื่อผิดจะได้เรียนรู้และปรับปรุง ทำให้การใช้ภาษาของเราพัฒนาขึ้น

4. Focus the core

คือ มุ่งเน้นที่แก่นของภาษา ที่ใช้กันบ่อยๆ ตามปกติในแต่ละภาษาจะมีศัพท์เพียงไม่กี่พันตัว ที่เราใช้กันบ่อยๆ เช่น ถ้าเรารู้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ เราอาจจะเข้าใจภาษานั้นได้ถึง 80% ดังนั้นในระยะแรก ของการเรียนรู้ภาษา เราควรมุ่งเน้นที่ศัพท์และคำที่ใช้กันบ่อยๆ ก่อน

5. Get the language parent

ในแรกเริ่มของการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆนั้น เราควรหาบุคคล ที่จะมาเป็นพ่อแม่ทางภาษาของเราได้ เปรียบเสมือนเด็กเล็กที่ต้องมีพ่อแม่คอยช่วยสอนการพูด การออกเสียง การแก้ไขคำผิด แนะนำในด้านต่างๆ ของภาษา เหมือนพ่อแม่สอนลูกของตนเอง ถ้ามีอย่างนี้แล้วเราจะสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

6. Copy the face

ในการเรียนรู้ภาษาเราควรจะต้อง สังเกตใบหน้า ของเจ้าของภาษา ในขณะที่กำลังพูด การขยับปาก การขยับกล้ามเนื้อหน้า การขยับลิ้น แล้วลองเลียนแบบ ลองทำตามให้ถูกต้อง จะทำให้เราสามารถ ออกเสียงคำต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

7 .Connection to the mental image

ในการเรียนรู้ศัพท์ต่างๆ ถ้าเราเชื่อมโยงภาษาเข้ากับภาพในสมอง จะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้น เช่น ถ้าเราพูดถึงคำว่า ไฟ เราจะมีภาพในสมองถึงไฟ ความร้อนของไฟ เสียงไฟแตกดังเปี๊ยะๆ ได้กลิ่นควันไฟ เป็นต้น

เหล่านี้เป็นหลักการ 5 ข้อ และการลงมือปฏิบัติ 7 ข้อ หากเราสามารถลงมือปฏิบัติและฝึกฝน จะสามารถทำให้เราสามารถ ใช้ภาษาที่เราเรียนรู้ใหม่ ได้อย่างคล่องแคล่วภายใน 6 เดือน ลองทำกันดูนะครับ นาย Chris Lonsdale เค้าว่าไว้

Author: drdragon

Share This Post On
Share This