ออทิสติก…ภาวะที่ทุกคนต้องเข้าใจ

ออทิสติก (Autistic disorder)

Autismออทิสติก เป็นความผิดปกติทางพัฒนาการที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่าง 3 ปีแรกของชีวิต การวินิจฉัยภาวะนี้ วินิจฉัยโดยอาศัยอาการที่แสดงออก ที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติในการพัฒนาการทางด้านภาษา การเข้าสังคม และพฤติกรรม ซึ่งความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนอายุ 3 ปี

แนวทางการวินิจฉัยภาวะนี้

โดยประเมินจากอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อยต้องมี 6 ข้อ จากรายการการตรวจเช็คข้างล่าง

ความผิดปกติในการปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง (อย่างน้อยต้องมี 2 ข้อ)

 1. ขาดการแสดงออกในการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในสังคมรอบๆตัวอย่างมาก เช่น ไม่สบตา, ไม่แสดงออกทางอารมณ์ทางสีหน้าที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์, ไม่แสดงออกทางกริยาท่าทางที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์
 2. ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาการในอายุนั้นๆ
 3. ไม่แสวงหาความสุข ความสนใจ ความภูมิใจ กับบุคคลรอบข้าง
 4. ขาดการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและอารมณ์กับบุคคลรอบข้าง

มีความผิดปกติทางด้านการติดต่อสื่อสาร (อย่างน้อยต้องมี 1 อย่าง)

 1. ขาดการพัฒนาการหรือพัฒนาการได้อย่างเชื่องช้าในด้านภาษาพูด และเด็กก็จะไม่พยายามที่จะชดเชยด้วยการแสดงออกทางด้านท่าทางแทนด้วย
 2. ในคนที่พอจะสามารถพูดได้แล้ว ก็จะไม่พยายามที่จะเป็นผู้ที่เริ่มการสนทนา หรือดำรงการสนทนานั้นไว้
 3. มีการพูดคำที่ซ้ำๆ หรือคำพูดที่เป็นภาษาประหลาดๆไม่มีความหมาย
 4. ขาดการเรียนแบบทางสังคม เช่นการเล่นเรียนแบบผู้ใหญ่หรือคนรอบข้าง

มีกิจกรรม ท่าทาง หรือความสนใจที่จำกัดวง และซ้ำๆซากๆ (ต้องมีอย่างน้อย 1 อย่าง)

 1. มีกริยาเหมือนโดนครอบงำอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวแบบซ้ำๆ เช่น การหมุนของเล่นไปกับพื้น ซ้ำๆไปเรื่อยๆโดยไม่หยุด
 2. เคร่งครัดทำในสิ่งที่ซ้ำๆ พิธีการซ้ำๆ ที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์หรือไม่มีความหมาย
 3. มีกริยาการกระทำที่ซ้ำๆวนไปวนมา เช่น การตบมือซ้ำๆ
 4. มีอาการเหมือนโดนครอบงำอยู่กับของบางสิ่งบางอย่าง เช่นของเล่นบางชิ้น

ก่อนอายุ 3 ขวบ เด็กออทิสติกต้องมีการแสดงออกของความผิดปกติในด้านเหล่านี้ อย่างน้อย 1 อย่าง  คือ

 • การปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง
 • ภาษาที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับสังคม
 • การจินตนาการ หรือการเล่นในเชิงสัญลักษณ์

สาเหตุของภาวะนี้

ปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุของ ภาวะนี้อย่างแน่นอน แต่มีการวิจัยพบว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะนี้ และยังพบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการของสมองของ เด็ก ในครรภ์ก่อนคลอด ,ระหว่างการคลอดด้วย ,และทันทีไม่นานหลังคลอด

การรักษา

การรักษาภาวะนี้ค่อนข้างยากและใช้เวลายาว นาน ผู้ปกครอง ครู นักบำบัด และหมอ ต้องร่วมมือกันในการที่จะกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษา และการปรับตัวเข้ากับสังคมของเด็ก การรักษาอาจจะทำที่สถาบันทางด้านนี้โดยตรง โรงเรียนเด็กพิเศษ หรือที่บ้านก็ได้ การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะนี้ แก่สมาชิกในบ้านที่มีเด็กออทิสติกเป็นสิ่งที่สำคัญ ปัจุบันมีการผสมผสานการรักษาหลายๆ แบบเข้าด้วยกันเช่น

 • การรักษาด้วยอาหารหรือวิตามิน
 • การใช้ยา
 • การใช้ดนตรีบำบัด
 • การฝึกการฟัง
 • การฝึกการพูด
 • อื่นๆ

 

Author: drdragon

Share This Post On
Share This